AIRBNB YASASI: 7464 sayılı Kanun ve Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve İşletilmesi

25.10.2023 tarihinde kabul edilen ve 02.11.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yazımızda bu kanun ele alınacak olup  kısa süreli konutlarını kiralayan kişiler bilgilendirilmek istenmektedir.

 

Farklı uygulamalar aracılığıyla sahip olunan konutu kısa süreli olarak kiralamak oldukça kolay hale gelmektedir. Fazladan bir konutunuzun hatta odanızın olması halinde yapabilecek bu kiralama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, 02.11.2023 tarihinde yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanun ile kısa süreli kiralamalara birtakım sınırlamalar getirilmektedir. Hatta bu Kanuna ilgili kiralamalar en çok Airbnb isimli uygulama üzerinden gerçekleştirildiği için kamuoyunda Airbnb Yasası da denilmektedir. Bu sınırlamalar, konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsamaktadır. İlgili hükümler 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaları kapsamamaktadır.

Kanunda konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu olduğu belirtilmiş olup işbu izin belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılacak olan bir başvuru aracılığıyla alınabilmektedir. İzin belgesi başvurusunda, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın, yüksek nitelikli konutlarda ise 5’te 4 karar nisabı ile karar alınması gerektiği, kanuni olarak karara bağlanmıştır. Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde sadece turizm amaçlı kiralama yapılan konutun bulunduğu binada yaşayan maliklerin oybirliği yeterli olmaktadır. Alınan izin belgesi örneği site yönetimine iletilir. Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilir. Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlenmesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda farklı kriterler aranmaktadır.

Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen İletişime Geçin!

Hızlı ve Güvenilir Hizmet!

Tanıma Tenfiz kurumu ile yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararları Türkiye’de nasıl uygulanır!?

Tanıma Tenfiz ile yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de Uygulaması hakkında detaylı bilgi için iletişime geçin!

Tanıma Tenfiz Yolu

foreign court decisions

KISA DÖNEM TURİZM AMAÇLI KONUT KİRALAMALARINDA ANA UNSURLAR

 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatının,
 • Başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, üçüncü fıkradaki hükme ilave olarak, tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur.

İzin belgesini alma yükümlülüğü kiraya verene, pazarlama işletmecisine ya da yönetim iletmecisine aittir. Kiraya veren haricinde turizm amaçlı kiralama faaliyetinin yürütülmesi halinde bu kiralamalar, ancak belgelendirilmiş (A) grubu seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilir.

KANUNA VE YÖNETMELİĞİ AYKIRI ŞEKİLDE YAPILAN KISA DÖNEM KONUT KİRALAMALARINDA İDARİ YAPTIRIMLAR

İzin belgesinin bulunmaması halinde turizm amaçlı kısa süreli kiralama yapılmasının tespiti halinde birtakım idari yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu yaptırımlar sırasıyla artmaktadır;

 • Kiralama yapılan her bir konut için 100.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilir.
 • Verilen 15 günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 gün süre verilir.
 • 500.000,00 Türk Liralık cezaya ve ikinci bir 15 günlük süreden sonra hala daha izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, 1.000.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100.000,00  Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için 100.000,00  Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • Her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında, 1.000.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

KISA DÖNEM KONUT KİRALAMASI İÇİN KULLANILAN KONUTLARDA USULE AYKIRI YAPILAN UYGULAMALARDA İDARİ YAPTIRIMLAR

İzin belgesinin bulunması halinde bazı durumlarda uygulanacak idari yaptırımlar da bulunmaktadır. Bunlar ise;

 • Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda 50.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 • Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bildirilmemesi durumunda 50.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 • 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde 50 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde 100.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde 100.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Uygulanmasını takiben verilen 15  günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda 200.000,00  Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 • Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde 100.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve asılması için 15  gün süre tanınır. 15 günlük süre verilmesine rağmen plaketin 15 gün içerisinde turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmaması durumunda, 500.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 • Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda 100.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılıkların giderilmesi için 15  gün süre verilir.

KISA DÖNEM KONUT KİRALAMALARINDA İDARİ YAPTIRIMLAR NETİCESİNDE KİRALAMA İZNİNİN İPTALİ!

İzin belgesinin iptali ise aşağıdaki durumlarda gerçekleşmektedir:

 • İzin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi.
 • Turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi.
 • Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren verilen 30 günlük süre içerisinde bildirilmemesi durumunda izin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından başvuru yapılmaması veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi.
 • Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda 15 günlük süre sonunda aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi.

İzin belgesinin iptal edilmesi halinde bile iptal edilen konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam etmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Türkiye’de hala daha kısa süreli konut kiralama yasal olup 7464 sayılı Kanun gereği Bakanlık’tan gerekli şartlar sağladığında takdirde alınacak olan izin belgesi aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde yüksek meblağlı idari yaptırımlar ile yüz yüze kalınabilmektedir. İlgili kanun 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı izin belgesi başvuruları en geç 01.02.2024 tarihine kadar gerçekleştirilebilecektir. Süreç hakkında daha fazla bilgi almak ve izin belgesi başvurusunda bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.